ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8:1-17

  • ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ (1-17)

    • ਰਾਜੇ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨ (2-4)

    • ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ (9)

    • ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ (11)

    • ਖਾਹ, ਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ (15)

8  ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ* ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: “ਰਾਜੇ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ+ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।+  ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣਿਓਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ।+ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ।+ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।+ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ?’”  ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ+ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+  ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।+  ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ?  ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ* ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੰਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।*  ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।+ 10  ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ।+ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 11  ਜਦ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ,+ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ 12  ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ 100 ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।+ 13  ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ+ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ+ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 14  ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ* ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ+ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।+ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 15  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ+ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਵੇ-ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੇ।+ 16  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ,+ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ।* 17  ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।+ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ।”
ਜਾਂ, “ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ; ਹਵਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗੀ।”
ਜਾਂ, “ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਦਿਨੇਂ ਸੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ।”