ਜ਼ਬੂਰ 144:1-15

  • ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ‘ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ?’ (3)

    • ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’ (6)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ (15)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 144  ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ,+ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈ,ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ,* ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ,ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹਾਂ,+ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਂ,ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ?+   ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ;+ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਢਲ਼ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆ;+ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ।+   ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇ;+ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇ।+   ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਅਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ* ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ+   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਝੂਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।*   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਦਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ 10  ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ* ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ 11  ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਝੂਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 12  ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਸਜਾਵਟੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 13  ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ;ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 14  ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿਗੇਗਾ;ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਣ-ਕੁਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 15  ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ!+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਚੁੰਗਲ।”
ਇਬ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਮੁਕਤੀ।”