ਜ਼ਬੂਰ 143:1-12

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਲਈ

    • ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’ (5)

    • “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ” (10)

    • ‘ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ’ (10)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 143  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ;+ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ।   ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਕਰਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।+   ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।   ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਾਂ;+ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ;ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ;+ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ* ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ;ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ।+ (ਸਲਹ)   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ;+ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।+ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ,+ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।+   ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਾਂ+ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹਾਂ।+ 10  ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਂ;ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ* ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। 11  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ।+ 12  ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ* ਦੇ;+ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਦਾ ਅਧਿਐਨ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ।”
ਇਬ, “ਚੁੱਪ ਕਰਾ।”