ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 10:1-21

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (1-15)

    • ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ (10)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (13)

    • ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ (15)

  • ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (16-21)

10  ਭਰਾਵੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ।+  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।+  ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ+ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।+  ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ+ ਤਾਂਕਿ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।+  ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।”+  ਪਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਸਦਕਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ,+ ‘ਕੌਣ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ?’+ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਾਂ ‘ਕੌਣ ਥੱਲੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ?’+ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ।”  ਪਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ “ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ”+ ਯਾਨੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ “ਸੰਦੇਸ਼” ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ+ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। 10  ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।+ 11  ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”+ 12  ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ* ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ+ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। 13  ਕਿਉਂਕਿ “ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ* ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”+ 14  ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ? 15  ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ?+ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ!”+ 16  ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਯਹੋਵਾਹ,* ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ* ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?”+ 17  ਇਸ ਲਈ, ਨਿਹਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ+ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ* ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।”+ 19  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?+ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਇਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ।”+ 20  ਫਿਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ;+ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।”+ 21  ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਢੀਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਰੋਮੀ 1:​16, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਖ਼ਬਰ।”
ਯਾਨੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ।