ਉਤਪਤ 18:1-33

  • ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੂਤ ਮਿਲੇ (1-8)

  • ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਉਹ ਹੱਸੀ (9-15)

  • ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ (16-33)

18  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ*+ ਮਮਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਕੋਲ+ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ।  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਆ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,+ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਓ।  ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ।* ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਇਓ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।”  ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੱਠ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਸਾਰਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਤਿੰਨ ਸੇਆਹ* ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਪਕਾ!”  ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਜੜ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਰਮ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਕਾਇਆ।  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖ਼ਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।+  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ+ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਉਹ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਹੈ।” 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸੁਣ! ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖ! ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।”+ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। 11  ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।+ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।+ 12  ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: “ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ?”+ 13  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਸਾਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸੱਚੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ?’ 14  ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ?+ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 15  ਸਾਰਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ!” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਂ! ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਸੀ।” 16  ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ,+ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। 17  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ?+ 18  ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।*+ 19  ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ।+ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ।” 20  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਗਮੋਰਾ* ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।+ 21  ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”+ 22  ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ+ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 23  ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?+ 24  ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 50 ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ? 25  ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ!+ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ+ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?”+ 26  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 50 ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।” 27  ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 28  ਜੇ ਉੱਥੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 45 ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।”+ 29  ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਉੱਥੇ 40 ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ।” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।” 30  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਯਹੋਵਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ:+ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜਣੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।” 31  ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਮਿਲੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।” 32  ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯਹੋਵਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਬੱਸ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ।” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।” 33  ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ+ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਾਨੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਦੂਤ।
ਇਬ, “ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ।”
ਇਕ ਸੇਆਹ 7.33 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਉਤ 12:​3, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਅਮੂਰਾਹ।”