ਉਤਪਤ 11:1-32

  • ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ (1-4)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ (5-9)

  • ਸ਼ੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰਾਮ ਤਕ (10-32)

    • ਤਾਰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (27)

    • ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਊਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ (31)

11  ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।  ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਾਰ+ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ।  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਕਾਈਏ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿਣਾਈ ਲਈ ਤਾਰਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।  ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਨਾ ਜਾਈਏ।”+  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਗਿਆ* ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਫਿਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਦੇਖੋ! ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ+ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ+ ਥੱਲੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ।”  ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਲ*+ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। 10  ਇਹ ਸ਼ੇਮ+ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਕਸ਼ਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।+ 11  ਅਰਪਕਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਮ 500 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।+ 12  ਜਦੋਂ ਅਰਪਕਸ਼ਦ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਲਾਹ+ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 13  ਸ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਪਕਸ਼ਦ 403 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 14  ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਲਾਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਬਰ+ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 15  ਏਬਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਲਾਹ 403 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 16  ਜਦੋਂ ਏਬਰ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।+ 17  ਪਲਗ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਬਰ 430 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 18  ਜਦੋਂ ਪਲਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਊ+ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 19  ਰਊ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਗ 209 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 20  ਜਦੋਂ ਰਊ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 21  ਸਰੂਗ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਊ 207 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 22  ਜਦੋਂ ਸਰੂਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 23  ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਗ 200 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 24  ਜਦੋਂ ਨਾਹੋਰ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰਹ+ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 25  ਤਾਰਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹੋਰ 119 ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 26  ਤਾਰਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਮ,+ ਨਾਹੋਰ+ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ। 27  ਇਹ ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਤਾਰਹ ਦੇ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਦੇ ਲੂਤ+ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 28  ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਸਦੀਆਂ+ ਦੇ ਊਰ+ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਰਹ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ। 29  ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਈ+ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲਕਾਹ+ ਸੀ। ਮਿਲਕਾਹ ਅਤੇ ਯਿਸਕਾਹ ਹਾਰਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। 30  ਸਾਰਈ ਬਾਂਝ ਸੀ;+ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31  ਫਿਰ ਤਾਰਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲੂਤ+ ਜੋ ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਊਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼+ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ+ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। 32  ਤਾਰਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ 205 ਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।”
ਮਤਲਬ “ਗੜਬੜੀ।”