ਉਤਪਤ 24:1-67

  • ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ (1-58)

  • ਰਿਬਕਾਹ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ (59-67)

24  ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਸੀ।+  ਇਕ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ* ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ,+ ਕਿਹਾ: “ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ* ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ  ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ।+  ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ+ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਿਆਈਂ।”  ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ?”+  ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ।+  ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ+ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ:+ ‘ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ*+ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ।’+ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲੇਗਾ+ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ+ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਿਆਈਂ।  ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ।”  ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।+ 10  ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸ ਊਠ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿਚ ਨਾਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। 11  ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਊਠ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 12  ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ। 13  ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 14  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ‘ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈਂ,’ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ, ‘ਹਾਂਜੀ, ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,’ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।” 15  ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਬਕਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲਕਾਹ+ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।+ 16  ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। 17  ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈਂ।” 18  ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਂਜੀ ਪੀਓ।” ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। 19  ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਬਕਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਰੱਜ ਨਾ ਜਾਣ।” 20  ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। 21  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 22  ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਊਠ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਕੇਲ* ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਨੱਥ ਅਤੇ ਦਸ ਸ਼ੇਕੇਲ* ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੰਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 23  ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?” 24  ਰਿਬਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ+ ਜੋ ਨਾਹੋਰ ਤੇ ਮਿਲਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”+ 25  ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਵੀ ਹੈ।” 26  ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 27  ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।” 28  ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। 29  ਰਿਬਕਾਹ ਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਬਾਨ+ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। 30  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਿਬਕਾਹ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨੱਥ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਣ ਦੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ: “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 31  ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 32  ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ* ਨੇ ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। 33  ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।” ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹਾਂ ਦੱਸ!” 34  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ।+ 35  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ, ਗਾਂਵਾਂ-ਬਲਦ, ਨੌਕਰ-ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਊਠ, ਗਧੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।+ 36  ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।+ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।+ 37  ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਈ: ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ।+ 38  ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ+ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਿਆਈਂ।’+ 39  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?’+ 40  ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਯਹੋਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ,+ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਲੇਗਾ+ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲਿਆਈਂ।+ 41  ਤੂੰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।’+ 42  “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: ‘ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। 43  ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ+ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, “ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈਂ।” 44  ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, “ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।” ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।’+ 45  “ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਬਕਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈਂ।’+ 46  ਉਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਘੜਾ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ‘ਲਓ ਪੀਓ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।’ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। 47  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਂ?’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ ਮਿਲਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨੱਥ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।+ 48  ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ+ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। 49  ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।”*+ 50  ਫਿਰ ਲਾਬਾਨ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?* 51  ਰਿਬਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।” 52  ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 53  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 54  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।” 55  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਬਕਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 56  ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ।” 57  ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।” 58  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ?” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।” 59  ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਿਬਕਾਹ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ*+ ਨੂੰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। 60  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ* ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ* ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”+ 61  ਫਿਰ ਰਿਬਕਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਊਠਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। 62  ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਬਏਰ-ਲਹੀ-ਰੋਈ+ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇਗੇਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।+ 63  ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਨਨ*+ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਊਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 64  ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਊਠ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈ। 65  ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: “ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਸਹਾਕ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਰਿਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਢਕ ਲਿਆ। 66  ਨੌਕਰ ਨੇ ਜੋ-ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 67  ਫਿਰ ਇਸਹਾਕ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ।+ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ; ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਬਕਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ+ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਬਿਰਧ।”
ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਇਕ ਸ਼ੇਕੇਲ 11.4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਇਕ ਸ਼ੇਕੇਲ 11.4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਬਾਨ।
ਇਬ, “ਸੱਜੇ ਮੁੜਾਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।”
ਯਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਇਬ, “ਦਰਵਾਜ਼ੇ।”
ਜਾਂ, “ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ।”