ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3:1-22

  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼: ਸਾਰਦੀਸ (1-6), ਫ਼ਿਲਦਲਫ਼ੀਆ (7-13), ਲਾਉਦਿਕੀਆ (14-22)

3  “ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ*+ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਹਨ,+ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।+  ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ+ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ* ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ।+ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਆਵਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂਗਾ।+  “‘ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਦੀਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ* ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।+ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ+ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ,+ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ,+ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ।+  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।’  “ਫ਼ਿਲਦਲਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ+ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ,+ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ,+ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:  ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ+ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ* ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੋਲੀ* ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ,+ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 10  ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈਂ,*+ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। 11  ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।+ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ* ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ।+ 12  “‘ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ,+ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ+ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ।+ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। 13  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।’ 14  “ਲਾਉਦਿਕੀਆ ਦੀ ਮੰਡਲੀ+ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮੀਨ ਹੈ+ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ+ ਗਵਾਹ+ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,+ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 15  ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਢਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮ! 16  ਤੂੰ ਗਰਮ+ ਜਾਂ ਠੰਢਾ+ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਸਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ਼ ਦਿਆਂਗਾ। 17  ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, “ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਗ਼ਰੀਬ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈਂ, 18  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।+ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦ+ ਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਂ।+ 19  “‘ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।+ ਇਸ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਬਣ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ।+ 20  ਦੇਖ! ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇਗਾ। 21  ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ,+ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ,+ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ।+ 22  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਪ੍ਰਕਾ 1:​4, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਮਨ ਵਿਚ।”
ਯੂਨਾ, “ਕੁਝ ਨਾਂ।”
ਯੂਨਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਂ।”
ਯੂਨਾ, “ਸਭਾ ਘਰ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਂ।”
ਯੂਨਾ, “ਮੁਕਟ।”