ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 9:1-11

  • ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ (1-11)

    • ਨਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ (6)

9  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ; ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ!”  ਮੈਂ ਛੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ+ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ’ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ* ਦੀ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੇਦੀ+ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।  ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ+ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ+ ਅਤੇ ਉਸ* ਨੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਕ ’ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ+ ਕਰਕੇ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੂੰਗਦੇ ਹਨ।”+  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ।+  ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਓ।+ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।”+ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਨ।+  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ।+ ਜਾਓ!” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।  ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿਗ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ: “ਹਾਇ! ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ?”+  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।+ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ+ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।’+ 10  ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ।” 11  ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਕ ’ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸਕੱਤਰ।”
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।