ਜ਼ਬੂਰ 141:1-10

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ‘ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੂਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ’ (2)

    • ਧਰਮੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੇਲ ਵਾਂਗ (5)

    • ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ (10)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 141  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ।+ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਆ।+ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ।+   ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੂਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ,+ਮੇਰੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ* ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾ,ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ।+   ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ+ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਂ;ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਆਵੇ।   ਜੇ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ;+ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲਈ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ+ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।+ ਉਸ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।   ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।   ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲ਼ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਬਰ* ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਪਰ ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।+ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ।   ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਫੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ,ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। 10  ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ,+ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਮੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੱਥ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।