ਜ਼ਬੂਰ 6:1-10

  • ਮਿਹਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

    • ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (5)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਹਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (9)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ਮੀਨੀਥ* ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 6  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ* ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ+ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ,+ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ: ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ?+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ;+ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ+   ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ* ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ;ਕਬਰ* ਵਿਚ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗਾ?+   ਮੈਂ ਹਉਕੇ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ;+ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;*ਮੇਰਾ ਪਲੰਘ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+   ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ;+ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੁੰਦਲੀਆਂ* ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਓਏ ਦੁਸ਼ਟੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣੇਗਾ।+   ਮੇਰੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ;+ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। 10  ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ;ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਦਇਆ।”
ਜਾਂ, “ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੈਰਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਬੁੱਢੀਆਂ।”