ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 5:1-14

  • ਸੱਤ ਮੁਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰੀ (1-5)

  • ਲੇਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਲਈ (6-8)

  • ਲੇਲਾ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ (9-14)

5  ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ* ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੱਤ ਮੁਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਕੌਣ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ?”  ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਪਰ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਨਾ ਰੋ। ਦੇਖ! ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ+ ਅਤੇ ਦਾਊਦ+ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ,+ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,+ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁਹਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।”  ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ+ ਇਕ ਲੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ।+ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।+ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ* ਹਨ+ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ।  ਲੇਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਲਈ।  ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ+ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਇਕ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ। (ਧੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।)+  ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ:+ “ਤੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕਬੀਲੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ+ 10  ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ*+ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ+ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ।”+ 11  ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। 12  ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ: “ਇਹ ਲੇਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,+ ਤਾਕਤ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਬਲ, ਆਦਰ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”+ 13  ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ+ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: “ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ+ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ+ ਯੁਗੋ-ਯੁਗ ਵਡਿਆਈ, ਆਦਰ+ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇ।”+ 14  ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ: “ਆਮੀਨ!” ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ।”
ਪ੍ਰਕਾ 1:​4, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾ, “ਰਾਜ।”