ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 2:1-15

  • ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ (1-15)

    • ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ (12)

    • ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋਸ਼ (14)

2  ਪਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ* ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।+  ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਰਸ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ  ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ* ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ,  ਸਮਝਦਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ+ ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ।+  ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ। ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਗੱਲਾਂ* ਸਿਖਾ+  ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਦਰਯੋਗ* ਬੋਲੀ ਵਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ+ ਤਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।+  ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ,+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 10  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ,+ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ।+ 11  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।+ 12  ਇਹ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ* ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।+ 13  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ+ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। 14  ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ+ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ*+ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।+ 15  ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਨਸੀਹਤਾਂ* ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ।+ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਗੁਣਕਾਰੀ; ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ।”
ਜਾਂ, “ਸਿਖਾਉਣ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।”
ਜਾਂ, “ਗੁਣਕਾਰੀ; ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ।”
ਜਾਂ, “ਯੁਗ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾ, “ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ; ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ।”
ਜਾਂ, “ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ।”