ਜ਼ਬੂਰ 91:1-16

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ

    • ਚਿੜੀਮਾਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ (3)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ (4)

    • ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਗਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (7)

    • ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ (11)

91  ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,+ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ।+   ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ: “ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ+ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।”+   ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੜੀਮਾਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।   ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵੇਗਾਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ।+ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ+ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਢਾਲ+ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇਗੀ।   ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,+ਨਾ ਹੀ ਦਿਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ,+   ਨਾ ਹੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ।   ਤੇਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਗਣਗੇਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ,ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।+   ਜਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ,ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖੇਂਗਾ   ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ: “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ,”ਤੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ;+ 10  ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ+ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ 11  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ+ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾਕਿ ਉਹ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।+ 12  ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ+ਤਾਂਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।+ 13  ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇਂਗਾ;ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਂਗਾ।+ 14  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ।+ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।+ 15  ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।+ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। 16  ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।”+

ਫੁਟਨੋਟ