ਜ਼ਬੂਰ 62:1-12

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ

    • “ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (1, 5)

    • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ’ (8)

    • ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ (9)

    • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ (10)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਯਦੂਥੂਨ* ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 62  ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ।+   ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ* ਹੈ;+ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਗ ਜਾਵਾਂ।+   ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦ ਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ?+ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜੋ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।*   ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ* ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।+ (ਸਲਹ)   ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।+   ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈ;ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।+   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਹੈ।+   ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ* ਦਿਓ।+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ।+ (ਸਲਹ)   ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹ ਹੀ ਹਨ,ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।+ ਇਕੱਠੇ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।+ 10  ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਕੈਤੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ।+ 11  ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।+ 12  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਮਾ ਹੈਂ,+ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਿਫੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਮਹਿਮਾ।”
ਜਾਂ, “ਡੋਲ੍ਹ।”