ਜ਼ਬੂਰ 71:1-24

  • ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

    • ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ (5)

    • “ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ” (9)

    • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ’ (17)

71  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ।+   ਤੂੰ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ* ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ।+   ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਕਿਲਾ ਬਣਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈਂ।+   ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ,+ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ।   ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਂ;ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ;ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆਂ।+ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ,ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈਂ।   ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ;+ਮੈਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੀਂ;+ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡੀਂ।+ 10  ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ,+ 11  ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”+ 12  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ।+ 13  ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।+ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਣ।+ 14  ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। 15  ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ+ਅਤੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।*+ 16  ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ,ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ,ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। 17  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ,+ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ।+ 18  ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧੌਲ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੀਂ+ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ* ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ,ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ।+ 19  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਨ;+ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ;ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ?+ 20  ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,+ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ;ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ* ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ।+ 21  ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਵਧਾਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ। 22  ਫਿਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ,ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ।+ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।* 23  ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।+ 24  ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ*+ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ।”
ਜਾਂ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।”
ਇਬ, “ਬਾਂਹ।”
ਜਾਂ, “ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੇਗੀ।”