ਜ਼ਬੂਰ 148:1-14

  • ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

    • “ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ” (2)

    • ‘ਹੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ’ (3)

    • ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ (12, 13)

148  ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!* ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ;+ਉਚਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।   ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।+ ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।+   ਹੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।+   ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ੋ ਅਤੇ ਬੱਦਲੋ,ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।   ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇ ਗਏ।+   ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;+ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਟੱਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।+   ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ,ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ,   ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ,ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,+   ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ,+ਫਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਆਰ,+ 10  ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ+ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ,ਸਾਰੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ, 11  ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ,ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਕਾਰ,+ 12  ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ,*ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। 13  ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।+ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।+ 14  ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ* ਵਧਾਵੇਗਾਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ,ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!*

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਬ, “ਕੁਆਰੀਆਂ।”
ਇਬ, “ਦੇ ਸਿੰਗ।”
ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।