ਜ਼ਬੂਰ 57:1-11

  • ਮਿਹਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ (1)

    • ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ (6)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; “ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ” ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਿਕਤਾਮ।* ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।+ 57  ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ,+ਜਦ ਤਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਾਂਗਾ।+   ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ,ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਉਹ ਸਵਰਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਦਦ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।+ ਉਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਸਲਹ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ।+   ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ;+ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਰਛਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ।+   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ;ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲ ਜਾਵੇ।+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਫੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ;+ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹਾਂ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ;ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਗ ਗਏ।+ (ਸਲਹ)   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,+ਮੈਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਵਾਂਗਾ।   ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਾਗ! ਹੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਬਾਬ, ਜਾਗ! ਹੇ ਸਵੇਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਗ!+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ*+ 10  ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ+ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। 11  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ;ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲ ਜਾਵੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”