ਜ਼ਬੂਰ 58:1-11

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

    • ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (6-8)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; “ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ” ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਿਕਤਾਮ।* 58  ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ?+ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?+   ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ+ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।+   ਦੁਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ* ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;*ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ਼ਦੇ ਹਨ;+ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਬੋਲ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।   ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ,ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਫੂਕਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਸੁੱਟ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਤੋੜ ਦੇ!   ਉਹ ਇਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਕੱਸੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।   ਉਹ ਇਕ ਘੋਗੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਣ ਜੋ ਘਿਸਰਦਾ-ਘਿਸਰਦਾ ਗਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ,ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।+ 10  ਧਰਮੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ;+ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।+ 11  ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ: “ਵਾਕਈ, ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”