ਜ਼ਬੂਰ 107:1-43

 • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ

  • ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ (7)

  • ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ (9)

  • ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ (14)

  • ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ (20)

  • ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (41)

(ਜ਼ਬੂਰ 107-150) 107  ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ;+ਉਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।+   ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ,*ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ,+   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,+ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ।+   ਉਹ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।   ਉਹ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਸਨ;ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।   ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ;+ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।+   ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ+ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਸ ਸਕਣ।+   ਹੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।+   ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ।+ 10  ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨਅਤੇ ਕੈਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 11  ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ।+ 12  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕੀਤਾ;+ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13  ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 14  ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ।+ 15  ਹੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ+ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। 16  ਉਸ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ।+ 17  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ।+ 18  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 19  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 20  ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 21  ਹੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। 22  ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਓ+ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। 23  ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,+ 24  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹਨਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹਨ;+ 25  ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਛਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। 26  ਲਹਿਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 27  ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ-ਢਹਿੰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+ 28  ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 29  ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।+ 30  ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 31  ਹੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।+ 32  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ+ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ। 33  ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ,+ 34  ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 35  ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 36  ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ+ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।+ 37  ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 38  ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।+ 39  ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 40  ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 41  ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ*+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 42  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।+ 43  ਜੋ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਯਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।