ਜ਼ਬੂਰ 120:1-7

  • ਇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ

    • ‘ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰੇਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ’ (2)

    • “ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ” (7)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ।* 120  ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ+ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ।   ਹੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਜ਼ਬਾਨੇ,+ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ?   ਯੋਧੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ+ ਨਾਲਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਖਦੇ ਕੋਲਿਆਂ+ ਨਾਲ।   ਹਾਇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ! ਮੈਂ ਮਸ਼ੇਕ+ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਕੇਦਾਰ+ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ।   ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।+   ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੁਟਨੋਟ