ਜ਼ਬੂਰ 28:1-9

  • ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ” (7)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 28  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ,+ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ;ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+   ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣੀਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ* ਦੇ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗਾ।+   ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਘਸੀਟ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,+ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਹਨ।+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ+   ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ+ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ।+ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।   ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।   ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ+ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ;+ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ।   ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ;ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ।”