ਜ਼ਬੂਰ 128:1-6

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

    • ਇਕ ਪਤਨੀ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ (3)

    • ‘ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੇਂ’ (5)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। 128  ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,+ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।+   ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਂਗਾ।+   ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਇਕ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ;+ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ।   ਦੇਖ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੀਓਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੇਂ+   ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ।

ਫੁਟਨੋਟ