ਜ਼ਬੂਰ 20:1-9

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

    • ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ‘ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ (7)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 20  ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ।+   ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ+ਅਤੇ ਸੀਓਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ।+   ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ;ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। (ਸਲਹ)   ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ+ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।   ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ;+ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।+ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਸੁਣੇ।   ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।*+   ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,+ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।+   ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ!+ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।”