ਜ਼ਬੂਰ 4:1-8

  • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ

    • “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ” (4)

    • ‘ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ’ (8)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 4  ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,+ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢੀਂ।* ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਂ।   ਹੇ ਲੋਕੋ,* ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤਕ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤਕ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? (ਸਲਹ)   ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ;*ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ।   ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।+ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। (ਸਲਹ)   ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਓਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।+   ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ?” ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ।+   ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦਾਖਰਸ ਹੈ।   ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਿਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਂ।”
ਇਬ, “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ; ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖ ਰੱਖੇਗਾ।”