ਜ਼ਬੂਰ 59:1-17

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਢਾਲ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਹੈ

    • ‘ਗੱਦਾਰ ’ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰ’ (5)

    • “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ” (16)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; “ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ” ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਿਕਤਾਮ।* ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।+ 59  ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ;+ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ।+   ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ* ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ।   ਦੇਖ! ਉਹ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ;+ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨਜਦ ਕਿ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।+   ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ   ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।+ ਜਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ’ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੀਂ।+ (ਸਲਹ)   ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ;+ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਦੇ+ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।+   ਦੇਖੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ,+ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ?”+   ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੱਸੇਂਗਾ;+ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਂਗਾ।+   ਹੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਾਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ* ਹੈ।+ 10  ਮੈਨੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਵੇਗਾ;+ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।+ 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀਂ ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੇ;ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ,+ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। 12  ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 13  ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇ;+ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।+ (ਸਲਹ) 14  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ।+ 15  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕਣ ਦੇ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। 16  ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੱਸਾਂਗਾਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈਂ+ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।+ 17  ਹੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ*+ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹਿੰਸਕ।”
ਜਾਂ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”