ਜ਼ਬੂਰ 99:1-9

  • ਯਹੋਵਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ

    • ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ (1)

    • ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (8)

99  ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।+ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਬਣ। ਉਹ ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ* ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।+ ਧਰਤੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੇ।   ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।+   ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ+ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।   ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ।+ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।+   ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ;+ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।+   ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ+ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ।+ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।+   ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ* ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨੇ।+   ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।+ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ,+ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।*+   ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ+ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।”
ਬਿਵ 4:​45, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।”