ਜ਼ਬੂਰ 122:1-9

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (1)

    • ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (3)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 122  ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ।”+   ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।+   ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।+   ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏਯਾਹ* ਦੇ ਗੋਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨਤਾਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ+   ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ,+ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।+   ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।+ ਤੈਨੂੰ* ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।   ਤੇਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ,ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇ।   ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਹਾਂਗਾ: “ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ।”   ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ,+ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

“ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਯਾਨੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ।