ਜ਼ਬੂਰ 42:1-11

  • ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ

    • ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ (1, 2)

    • “ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?” (5, 11)

    • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ” (5, 11)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੋਰਹ+ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਕੀਲ।* 42  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ,ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ।   ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਹਾਂ, ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ* ਹਾਂ।+ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ?+   ਮੈਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹਾਂ;ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ: “ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?”+   ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸੰਗਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,+ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ;ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।   ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?+ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ,+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।+   ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ।+ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂਅਤੇ ਮਿਸਾਰ ਪਰਬਤ* ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।+   ਤੇਰੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।+   ਦਿਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ,ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।   ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ: “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਂ?+ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਾਂ?”+ 10  ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ* ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ: “ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?”+ 11  ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ,+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਿਆਸਾ।”
ਜਾਂ, “ਛੋਟੇ ਪਰਬਤ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ।”