ਜ਼ਬੂਰ 85:1-13

  • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ (8)

    • ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ (10)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ।+ 85  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ;+ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।+   ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ;ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ* ਦਿੱਤੇ।+ (ਸਲਹ)   ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ;ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਢਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।+   ਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਰ ਕਰਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ।+   ਕੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਹੇਂਗਾ?+ ਕੀ ਤੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ?   ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗਾਤਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ?+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ+ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼।   ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ,+ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ।+   ਸੱਚ-ਮੁੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ+ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। 10  ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ;ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਗੇ।+ 11  ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਫੁੱਟੇਗੀਅਤੇ ਨਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਮਕੇਗਾ।+ 12  ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ*+ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।+ 13  ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਢਕ।”
ਜਾਂ, “ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ।”