ਜ਼ਬੂਰ 87:1-7

  • ਸੀਓਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ

    • ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ (4-6)

ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ।+ 87  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨਾਲੋਂਸੀਓਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ,+ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਸਲਹ)   ਮੈਂ ਰਾਹਾਬ*+ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ;ਨਾਲੇ ਫਲਿਸਤ, ਸੋਰ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ: “ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।”   ਅਤੇ ਸੀਓਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ: “ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।   ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ: “ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।” (ਸਲਹ)   ਗਾਇਕ+ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ*+ ਕਹਿਣਗੇ: “ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ।”*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ।”
ਜਾਂ, “ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ।”