ਜ਼ਬੂਰ 102:1-28

  • ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • ‘ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ’ (7)

    • “ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਢਲ਼ ਰਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹਨ” (11)

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੇਗਾ” (16)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ (26, 27)

ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।+ 102  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ+ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ।+   ਮੇਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ।+ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ;*ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ+   ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਲ਼ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।+   ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,+ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।   ਮੈਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,+ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ।+   ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪੇਇਣ* ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ;ਮੈਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ।   ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ;*ਮੈਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ।+   ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।+ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ* ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।   ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਆਹ ਫੱਕਦਾ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ+ 10  ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹੈਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। 11  ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਢਲ਼ ਰਹੇ* ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹਨ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।+ 12  ਪਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗਾ,+ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ* ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।+ 13  ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸੀਓਨ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ;+ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।+ 14  ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ।+ 15  ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ।+ 16  ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੇਗਾ;+ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।+ 17  ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ;+ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ।+ 18  ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ,+ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। 19  ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ,+ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 20  ਤਾਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਉਕੇ ਸੁਣੇ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ+ 21  ਤਾਂਕਿ ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ+ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, 22  ਜਦ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।+ 23  ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ;ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 24  ਮੈਂ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਤੂੰ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ,ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ।+ 25  ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ।+ 26  ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗਾ;ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਘਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। 27  ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।+ 28  ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਸਣਗੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗੀ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ।”
ਇਕ ਜਲ-ਪੰਛੀ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮੈਂ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ।”
ਜਾਂ, “ਲੰਬੇ।”
ਜਾਂ, “ਤੇਰਾ ਨਾਂ।” ਇਬ, “ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ।”