ਜ਼ਬੂਰ 43:1-5

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ

    • “ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਭੇਜ” (3)

    • “ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?” (5)

    • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ” (5)

43  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰ,+ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ।+ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ   ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈਂ।+ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਾਂ?+   ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਭੇਜ।+ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ;+ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ।+   ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ,+ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਰਬਾਬ+ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ।   ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ,+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ