ਜ਼ਬੂਰ 123:1-4

  • ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲ ਤੱਕਣਾ

    • ‘ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ’ (2)

    • “ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ” (3)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। 123  ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,+ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।   ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ+ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।+   ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ,ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।+   ਅਸੀਂ ਆਕੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸਹਿੰਦੇ-ਸਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ,ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਥੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ