ਜ਼ਬੂਰ 3:1-8

  • ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ

    • “ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ?” (1)

    • “ਮੁਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹੈ” (8)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।+ 3  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ?+ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ?+   ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ।”+ (ਸਲਹ)*   ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢਾਲ ਹੈਂ,+ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਂ+ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਂ।+   ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।+ (ਸਲਹ)   ਮੈਂ ਲੇਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਜਾਗ ਉੱਠਾਂਗਾਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ!+ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹੇ ’ਤੇ ਮਾਰੇਂਗਾ;ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਂਗਾ।+   ਮੁਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹੈ।+ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। (ਸਲਹ)

ਫੁਟਨੋਟ