ਜ਼ਬੂਰ 113:1-9

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ (2)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ (6)

113  ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!* ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ,ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ।   ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।+   ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤਕ*ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ;+ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।+   ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ?+ ਉਹ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ* ਹੈ।   ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ,+   ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ* ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ+   ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵੇਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ।   ਉਹ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਲਾਦ* ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇਉਸ ਦਾ ਘਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।+ ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!*

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤਕ।”
ਜਾਂ, “ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ।”
ਇਬ, “ਪੁੱਤਰਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।