ਜ਼ਬੂਰ 36:1-12

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ

    • ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ (1)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (9)

    • “ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” (9)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ। 36  ਅਪਰਾਧ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ+   ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।+   ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਹਨ;ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।   ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤਕ।   ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ* ਵਰਗਾ ਹੈ;+ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ* ਹੈਂ।+   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ!+ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।+   ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ* ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।+   ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ;+ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।+ 10  ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ+ਅਤੇ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।+ 11  ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਮਿੱਧਣਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ। 12  ਦੇਖੋ! ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਬਚਾਉਂਦਾ।”
ਇਬ, “ਚਰਬੀ।”