ਜ਼ਬੂਰ 8:1-9

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ

    • ‘ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!’ (1, 9)

    • ‘ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ?’ (4)

    • ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮੁਕਟ (5)

ਗੱਤੀਥ* ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 8  ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ;ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ!*+   ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ,ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ+ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਂ।   ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ,ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਹਨ,+   ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਂ?+   ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ* ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਇਆਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ।   ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ;+ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ:   ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਵਾਂ-ਬਲਦ,ਨਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ,+   ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ।   ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਿਆਂ।”