ਜ਼ਬੂਰ 49:1-20

  • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ

    • ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (7, 8)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ (15)

    • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ (16, 17)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ+ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 49  ਹੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆਂ* ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ,   ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ,ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ।   ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ,ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ+ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਝਲਕੇਗੀ।   ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ;ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।   ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ,+ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ* ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ?   ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ,+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,+   (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ)   ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੋਏ* ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖੇ।+ 10  ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ;ਨਾਲੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਅਕਲ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।+ 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 12  ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ;+ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।+ 13  ਮੂਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ+ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਸਲਹ) 14  ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਰ* ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ;ਸਵੇਰੇ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ;+ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ,+ ਸਗੋਂ ਕਬਰ* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗੀ।+ 15  ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ* ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ,*+ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। (ਸਲਹ) 16  ਜਦ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੀਂ 17  ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ;+ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।+ 18  ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।)+ 19  ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। 20  ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,+ਉਹ ਮਰਨਹਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਯੁਗ।”
ਇਬ, “ਗ਼ਲਤੀ।”
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।”