ਜ਼ਬੂਰ 21:1-13

  • ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ

    • ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (4)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (8-12)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 21  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!+   ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਣਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਸਲਹ)   ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਂ;ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।+   ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,+ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ।*   ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ।   ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ;+ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ।+   ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ;+ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।*+   ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ;ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਂਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।+ 10  ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। 11  ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।+ 12  ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ* ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।*

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।”
ਜਾਂ, “ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ।”
ਇਬ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ।”
ਇਬ, “ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।”