ਜ਼ਬੂਰ 114:1-8

  • ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

    • ਸਮੁੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ (5)

    • ਪਹਾੜ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲ਼ੇ (6)

    • ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗੇ (8)

114  ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ,+ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ,   ਉਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਿਆ।+   ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ;+ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ।+   ਪਹਾੜ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲ਼ੇ+ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲ਼ੀਆਂ।   ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ?+ ਹੇ ਯਰਦਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ?+   ਹੇ ਪਹਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਉੱਛਲ਼ੇ? ਹੇ ਪਹਾੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਉੱਛਲ਼ੀਆਂ?   ਹੇ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ,ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਕੰਬ,+   ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨਾਂ* ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਚਕਮਾਕ ਪੱਥਰ।”