ਜ਼ਬੂਰ 22:1-31

  • ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ

    • “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?” (1)

    • ‘ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ’ (18)

    • ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ (22, 25)

    • ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ (27)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; “ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਿਰਨੀ”* ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 22  ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?+ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ?+   ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ,ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।+   ਪਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਂ,+ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਸਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।*+   ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀੜਾ ਹਾਂ,ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ* ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।+   ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ;+ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ+ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:   “ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ! ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ!”+   ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ,+ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। 10  ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;*ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। 11  ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਪਤਾ ਨੇੜੇ ਹੈ+ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।+ 12  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨੇ,ਹਾਂ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ 13  ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਟੀ-ਬੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 14  ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ;+ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਿਘਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+ 15  ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ;+ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ;+ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਟੋਏ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ।+ 16  ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;+ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,+ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।+ 17  ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।+ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹਨ। 18  ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।+ 19  ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ।+ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ।+ 20  ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ,ਮੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ* ਬਚਾ।+ 21  ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ;+ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। 22  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ।+ 23  ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ! ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ* ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ!+ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ* ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ 24  ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ;+ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ।+ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣੀ।+ 25  ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ;+ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 26  ਹਲੀਮ* ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ;+ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ।+ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ।* 27  ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ।+ 28  ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29  ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ* ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਗੇ;ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। 30  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ* ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31  ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਧੁਨ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਜਾਂ, “ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹਾਂ।”
ਇਬ, “ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।”
ਇਬ, “ਹੱਥੋਂ।”
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਇਬ, “ਬੀ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ।”
ਇਬ, “ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇ।”
ਇਬ, “ਮੋਟੇ।”
ਇਬ, “ਬੀ।”