Skip to content

Skip to table of contents

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (2)

   • ਧਰਮੀ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ (3)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ (4)

 • 2

  • ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ

   • ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ (4)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ (6)

   • ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ (12)

 • 3

  • ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ

   • “ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ?” (1)

   • “ਮੁਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹੈ” (8)

 • 4

  • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ

   • “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ” (4)

   • ‘ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ’ (8)

 • 5

  • ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (4, 5)

   • “ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ” (8)

 • 6

  • ਮਿਹਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

   • ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (5)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਹਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (9)

 • 7

  • ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ

   • ‘ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰ’ (8)

 • 8

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ

   • ‘ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!’ (1, 9)

   • ‘ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ?’ (4)

   • ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮੁਕਟ (5)

 • 9

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ

   • ਯਹੋਵਾਹ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਨਾਹ (9)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ (10)

 • 10

  • ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ

   • ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” (4)

   • ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (14)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ” (16)

 • 11

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ” (4)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (5)

 • 12

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ (6)

 • 13

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ

   • ‘ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦ ਤਕ?’ (1, 2)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (6)

 • 14

  • ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਰਣਨ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” (1)

   • “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” (3)

 • 15

  • ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ?

   • ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (2)

   • ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (3)

   • ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ (4)

 • 16

  • ਯਹੋਵਾਹ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ’ (5)

   • ‘ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ’ (7)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ’ (8)

   • “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗਾ” (10)

 • 17

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ” (3)

   • “ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ” (8)

 •   18

  • ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ’ (2)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ (25)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾ ਹੈ (30)

   • “ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ” (35)

 • 19

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

   • “ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ” (1)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (7)

   • “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਪ ਹੋਏ ਹਨ” (12)

 • 20

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

   • ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ‘ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ (7)

 • 21

  • ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ

   • ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (4)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (8-12)

 • 22

  • ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ

   • “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?” (1)

   • ‘ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ’ (18)

   • ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ (22, 25)

   • ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ (27)

 • 23

  • “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ”

   • “ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ” (1)

   • “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” (3)

   • “ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (5)

 • 24

  • ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਰਾਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

   • ‘ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ’ (1)

 • 25

  • ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ” (4)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ’ (14)

   • “ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ” (18)

 • 26

  • ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ

   • “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ” (2)

   • ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ (4, 5)

   • ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਾਂਗਾ’ (6)

 • 27

  • ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ (4)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਰਨ (10)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਰੱਖ” (14)

 • 28

  • ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ” (7)

 • 29

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼

   • ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ (2)

   • “ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ” (3)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (11)

 • 30

  • ਸੋਗ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (5)

 • 31

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ

   • “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ” (5)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ (5)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ (19)

 • 32

  • ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

   • “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ” (5)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (8)

 • 33

  • ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ

   • “ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ” (3)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (6)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੌਮ (12)

   • ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (18)

 • 34

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

   • “ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਈਏ” (3)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (7)

   • “ਚੱਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ” (8)

   • “ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ” (20)

 •   35

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

   • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (5)

   • ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ (18)

   • ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ (19)

 • 36

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ

   • ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ (1)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (9)

   • “ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” (9)

 • 37

  • ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ

   • ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ (1)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾ” (4)

   • “ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ” (5)

   • “ਹਲੀਮ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ” (11)

   • ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (25)

   • ਧਰਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਣਗੇ (29)

 • 38

  • ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ” (6)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ (15)

   • “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ” (18)

 • 39

  • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ

   • ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ (5, 11)

   • “ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਾ ਕਰ” (12)

 • 40

  • ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ (5)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (6)

   • “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ” (8)

 • 41

  • ਬੀਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੀਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (3)

   • ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ (9)

 • 42

  • ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ

   • ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ (1, 2)

   • “ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?” (5, 11)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ” (5, 11)

 • 43

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ

   • “ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਭੇਜ” (3)

   • “ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?” (5)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ” (5)

 • 44

  • ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ‘ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ’ (7)

   • “ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਵਾਂਗ (22)

   • “ਉੱਠ! ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ।” (26)

 • 45

  • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ

   • ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (2)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ” (6)

   • ਰਾਜਾ ਲਾੜੀ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (11)

   • ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾਉਣਾ (16)

 • 46

  • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ’

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ (8)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (9)

 • 47

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ” (2)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ (6, 7)

 • 48

  • ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਓਨ

   • ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ (2)

   • ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ (11-13)

 • 49

  • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ

   • ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (7, 8)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ (15)

   • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ (16, 17)

 • 50

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

   •  ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ (5)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ” (6)

   • ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨ (10, 11)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (16-21)

 • 51

  • ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਲਿਆ (5)

   • “ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ” (7)

   • “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ” (10)

   • ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (17)

 • 52

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ

   • ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ (1-5)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (7)

 • 53

  • ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਰਣਨ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” (1)

   • “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” (3)

 • 54

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ” (4)

 • 55

  • ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤਾਅਨੇ (12-14)

   • “ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ” (22)

 • 56

  • ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ” (4)

   • “ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ” (8)

   • “ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?” (4, 11)

 • 57

  • ਮਿਹਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ (1)

   • ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ (6)

 • 58

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (6-8)

 • 59

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਢਾਲ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਹੈ

   • ‘ਗੱਦਾਰ ’ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰ’ (5)

   • “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ” (16)

 • 60

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

   • ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਵਿਅਰਥ (11)

   • “ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ” (12)

 • 61

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ

   • ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ’ (4)

 • 62

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ

   • “ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (1, 5)

   • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ’ (8)

   • ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ (9)

   • ਧਨ-ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ (10)

 • 63

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ

   • “ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ” (3)

   • ‘ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ’ (5)

   • ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ (6)

   • ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ’ (8)

 • 64

  • ਗੁੱਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏਗਾ” (7)

 • 65

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ’ (2)

   • ‘ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈਂ’ (4)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤਾਂ (11)

 • 66

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ

   • “ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ” (5)

   • “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ” (13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (18-20)

 • 67

  • ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਗੇ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ (2)

   • ‘ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ’ (3, 5)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ” (6, 7)

 • 68

  • ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇ’

   • “ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ” (5)

   •  ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (6)

   • ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (11)

   • ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਦਮੀ (18)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ’ (19)

 • 69

  • ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ” (9)

   • “ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ” (17)

   • “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ” (21)

 • 70

  • ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ” (5)

 • 71

  • ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

   • ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ (5)

   • “ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ” (9)

   • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ’ (17)

 • 72

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ

   • “ਧਰਮੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ” (7)

   • ਪਰਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ (8)

   • ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ (14)

   • ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਹੋਵੇਗਾ (16)

   • ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ (19)

 • 73

  • ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ

   • “ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ” (2)

   • “ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ” (14)

   • ‘ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗਿਆ’ (17)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਲਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ (18)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ (28)

 • 74

  • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ (12-17)

   • “ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ” (18)

 • 75

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ (8)

 • 76

  • ਸੀਓਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ (9)

   • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (12)

 • 77

  • ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਨਨ (11, 12)

   • ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?’ (13)

 • 78

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਕਮੀ

   • ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ (2-8)

   • “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ” (22)

   • “ਸਵਰਗੋਂ ਰੋਟੀ” (24)

   • ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ’ (41)

   • ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਤਕ (43-55)

   • “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ” (56)

 • 79

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ” (4)

   • ‘ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ’ (9)

   • “ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ” (12)

 • 80

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਰ ਕਰ” (3)

   • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ (8-15)

 • 81

  • ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

   • ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ (9)

   • ‘ਕਾਸ਼! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ’ (13)

 • 82

  • ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਈਸ਼ਵਰਾਂ” ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (1)

   • ‘ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਓ’ (3)

   • “ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ” (6)

 • 83

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ” (1)

   • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇ (13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ (18)

 •   84

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚ

   • ਇਕ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ (3)

   • “ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ” (10)

   • “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ” (11)

 • 85

  • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ (8)

   • ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ (10)

 • 86

  • ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ

   • ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (5)

   • ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ (9)

   • “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾ” (11)

   • “ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ ਕਰ” (11)

 • 87

  • ਸੀਓਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ

   • ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ (4-6)

 • 88

  • ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ” (3)

   • “ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (13)

 • 89

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੀਤ

   • ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ (3)

   • ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ (4)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ “ਪਿਤਾ” ਕਹੇਗਾ (26)

   • ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰ ਪੱਕਾ ਹੈ (34-37)

   • ਇਨਸਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ (48)

 • 90

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ

   • ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (4)

   • ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70-80 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ (10)

   • “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸਿਖਾ” (12)

 • 91

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ

   • ਚਿੜੀਮਾਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ (3)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ (4)

   • ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਗਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (7)

   • ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ (11)

 • 92

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ

   • ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ (5)

   • ‘ਧਰਮੀ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ’ (12)

   • ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ (14)

 • 93

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ!” (1)

   • ‘ਤੇਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ’ (5)

 • 94

  • ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ?” (3)

   • ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਹ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ (12)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ (14)

   • “ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ” (20)

 • 95

  • ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ

   • “ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ” (7)

   • “ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ” (8)

   • “ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ” (11)

 • 96

  • “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ”

   • ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ (4)

   • ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ (5)

   • ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ (9)

 • 97

  • ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ!” (1)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ (10)

   • ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ (11)

 • 98

  • ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂਕਾਰ

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (2, 3)

 • 99

  • ਯਹੋਵਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ

   • ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ (1)

   •  ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (8)

 • 100

  • ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ

   • “ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ” (2)

   • ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ’ (3)

 • 101

  • ਇਕ ਰਾਜਾ ਖਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

   • ‘ਮੈਂ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ’ (5)

   • ‘ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਂਗਾ’ (6)

 • 102

  • ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ‘ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ’ (7)

   • “ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਢਲ਼ ਰਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹਨ” (11)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੇਗਾ” (16)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ (26, 27)

 • 103

  • “ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ”

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (12)

   • ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ (14)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (19)

   • ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (20)

 • 104

  • ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ

   • ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ (5)

   • ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ (15)

   • “ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨ!” (24)

   • ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (29)

 • 105

  • ਯਹੋਵਾਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (8-10)

   • “ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ” (15)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ (17-22)

   • ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ (23-36)

   • ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ (37-39)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ (42)

 • 106

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

   • ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ (13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਲਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ (19, 20)

   • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (24)

   • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ (28)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਈ (37)

 • 107

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ

   • ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ (7)

   • ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ (9)

   • ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ (14)

   • ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ (20)

   • ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (41)

 • 108

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਵਿਅਰਥ (12)

   • “ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ” (13)

 • 109

  • ਨਿਰਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ‘ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ’ (8)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (31)

 • 110

  • ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ

   • ‘ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ’ (2)

   • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਗੇ (3)

 • 111

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਇਕ (9)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ (10)

 • 112

  • ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ

   • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ (5)

   •  “ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ” (6)

   • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (9)

 • 113

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ (2)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ (6)

 • 114

  • ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

   • ਸਮੁੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ (5)

   • ਪਹਾੜ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲ਼ੇ (6)

   • ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗੇ (8)

 • 115

  • ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

   • ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤਾਂ (4-8)

   • ਧਰਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (16)

   • “ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ” (17)

 • 116

  • ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੀਤ

   • ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਆਂ?’ (12)

   • “ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਾਂਗਾ” (13)

   • ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ’ (14, 18)

   • ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ (15)

 • 117

  • ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ (2)

 • 118

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ

   • ‘ਮੈਂ ਯਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ’ (5)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ” (6, 7)

   • ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ (22)

   • ‘ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ (26)

 • 119

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਲਈ ਕਦਰ

   • ‘ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ?’ (9)

   • “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਲਗਾਅ ਹੈ” (24)

   • “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੈ” (74, 81, 114)

   • “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ!” (97)

   • “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ” (99)

   • ‘ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਹੈ’ (105)

   • “ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਹੈ” (160)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (165)

 • 120

  • ਇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ

   • ‘ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰੇਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ’ (2)

   • “ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ” (7)

 • 121

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ” (2)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ (3, 4)

 • 122

  • ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (1)

   • ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (3)

 • 123

  • ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲ ਤੱਕਣਾ

   • ‘ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ’ (2)

   • “ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ” (3)

 • 124

  • “ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ”

   • ਫੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ (7)

   • “ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ” (8)

 • 125

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • “ਜਿਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜ ਹਨ” (2)

   • “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ” (5)

 • 126

  • ਸੀਓਨ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ’ (3)

   • ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ (5, 6)

 • 127

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ

   • “ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ” (1)

   • ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ (3)

 • 128

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

   •  ਇਕ ਪਤਨੀ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ (3)

   • ‘ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੇਂ’ (5)

 • 129

  • ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ

   • ਸੀਓਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (5)

 • 130

  • “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ”

   • ‘ਜੇ ਤੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ’ (3)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (4)

   • “ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (6)

 • 131

  • ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

   • ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ (1)

 • 132

  • ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

   • “ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗ” (10)

   • ਸੀਓਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ (16)

 • 133

  • ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ

   • ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ (2)

   • ਇਹ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ (3)

 • 134

  • ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ

   • “ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” (2)

 • 135

  • ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ

   • ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ (8, 9)

   • “ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ” (13)

   • ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ (15-18)

 • 136

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

   • ਉਸ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ (5, 6)

   • ਫ਼ਿਰਊਨ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ (15)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (23)

   • ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (25)

 • 137

  • ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ

   • ਸੀਓਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ (3, 4)

   • ਬਾਬਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (8)

 • 138

  • ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ

   • ‘ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ’ (3)

   • ‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ’ (7)

 • 139

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (7)

   • “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ” (14)

   • ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ’ (16)

   • “ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ” (24)

 • 140

  • ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ

   • ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ (3)

   • ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (11)

 • 141

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ‘ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੂਪ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ’ (2)

   • ਧਰਮੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੇਲ ਵਾਂਗ (5)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ (10)

 • 142

  • ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • “ਮੇਰੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ” (4)

   • “ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ” (5)

 • 143

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤਰਸਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਲਈ

   • ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’ (5)

   • “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ” (10)

   • ‘ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ’ (10)

 • 144

  • ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

   • ‘ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ?’ (3)

   • ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’ (6)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ (15)

 • 145

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ

   • ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ’ (6)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ” (9)

   • “ਤੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ” (10)

   •  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ (13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (16)

 • 146

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ

   • ਮਰਨ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (4)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ (8)

 • 147

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ

   • ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (3)

   • ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (4)

   • ਉਹ ਉੱਨ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਦਾ ਹੈ (16)

 • 148

  • ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

   • “ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ” (2)

   • ‘ਹੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ’ (3)

   • ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ (12, 13)

 • 149

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (4)

   • ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (9)

 • 150

  • ਹਰ ਜੀਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ

   • ਹਲਲੂਯਾਹ! (1, 6)