ਜ਼ਬੂਰ 138:1-8

  • ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ

    • ‘ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ’ (3)

    • ‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ’ (7)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 138  ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।*   ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ+ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।*   ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ;+ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।   ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ।+   ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।+   ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।+ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਂਗਾ;ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।   ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;+ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”