ਜ਼ਬੂਰ 61:1-8

  • ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ

    • ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ’ (4)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ; ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 61  ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ।+   ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਿਰਾਸ਼* ਹੋਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ।+ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੀ ਚਟਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ।+   ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈਂ,ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ,+ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲਵਾਂਗਾ।+ (ਸਲਹ)   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।+   ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਏਂਗਾ+ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀਏਗਾ।   ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ;+ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।+   ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ+ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਕਮਜ਼ੋਰ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”