ਜ਼ਬੂਰ 47:1-9

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ” (2)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ (6, 7)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ+ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 47  ਹੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ   ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ;+ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ,+ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।+ (ਸਲਹ)   ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ;ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗੇ* ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ,* ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ   ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ;+ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ।   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।   ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਭੇਡੂ ਦਾ ਸਿੰਗ; ਤੁਰ੍ਹੀ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ।”
ਜਾਂ, “ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ।”