ਜ਼ਬੂਰ 53:1-6

  • ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਰਣਨ

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” (1)

    • “ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” (3)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸਕੀਲ।* ਮਹਲਥ* ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ। 53  ਮੂਰਖ* ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।”+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਹਨ;ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।+   ਪਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ+ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂਅਤੇ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।+   ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ;ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਹਾਂ, ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।+   ਕੀ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ।+   ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਛਾ ਜਾਵੇਗੀ,ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ* ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ* ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਓਨ ਤੋਂ ਆਵੇ!+ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ,ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਬੇਅਕਲ।”
ਇਬ, “ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ।”
ਯਾਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ।