ਜ਼ਬੂਰ 104:1-35

  • ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ

    • ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ (5)

    • ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ (15)

    • “ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨ!” (24)

    • ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (29)

104  ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ।+ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ।+ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ।+   ਤੂੰ ਚਾਨਣ+ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ;ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗ ਤਾਣਦਾ ਹੈਂ।+   ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,+ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,+ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ;+ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ।*+   ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕਿਆ।+ ਪਹਾੜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ।   ਤੇਰੇ ਝਿੜਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਗਏ+ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ   ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ+ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ।   ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ+ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਢਕਣ। 10  ਉਹ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। 11  ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13  ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ।+ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+ 14  ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ+ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, 15  ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।+ 16  ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, 17  ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਸਾਰਸ+ ਸਨੋਬਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 18  ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ+ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬਿੱਜੂਆਂ* ਲਈ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ।+ 19  ਉਸ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਅਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।+ 20  ਤੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,+ਤਦ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। 21  ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਦਹਾੜਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 22  ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 23  ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨ!+ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ।+ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25  ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਹਨ।+ 26  ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਲਿਵਯਾਥਾਨ*+ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। 27  ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਂ।+ 28  ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।+ 29  ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+ 30  ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ। 31  ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।+ 32  ਜਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;ਜਦ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।+ 33  ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।*+ 34  ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। 35  ਪਾਪੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।+ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ!*

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਏਗੀ।”
ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਇਕ ਜਾਨਵਰ।
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।