ਜ਼ਬੂਰ 5:1-12

  • ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (4, 5)

    • “ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ” (8)

ਨਹਿਲੋਥ* ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗੀਤ। 5  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ;+ਮੇਰੇ ਹਉਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ।   ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ,ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਂਗਾ;+ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।   ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;+ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।+   ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡੀ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ;+   ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ ਯਹੋਵਾਹ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ+ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ* ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ;ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾ।+   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਬਰ ਹਨ;ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।+ 10  ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11  ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ;+ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਂਗਾਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। 12  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂਗਾ;ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ।”