ਜ਼ਬੂਰ 131:1-3

  • ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

    • ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ (1)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 131  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਮੰਡ ਹੈ;+ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।   ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ,+ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।   ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ